วิสัยทัศน์ 

วิชาการก้าวไกล เตือนภัยทันเวลา พัฒนางานวิจัย ใส่ใจคุณภาพน้ำ 

 

ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2. พัฒนาระบบเตือนภัย ให้ถูกต้องทันเวลา ลดความเสียหาย สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน

3. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

4. สร้างมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ