ผังโครงสร้าง สวพ

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ

อำนาจหน้าที่

(ก) ศึกษา วิจัยด้านอุทกวิทยา และจัดทำแผนที่อุทกวิทยา

(ข) ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(ค) วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพน้ำในภาพรวม วางแผน พัฒนาทดสอบวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(ง) วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ ด้านอุทกวิทยา

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น ดังนี้

(1) ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) ส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุนการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย แผนงาน โครงการการวิจัย ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน และเผยแพร่งานวิจัย ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และสารพิษ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Lab) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำ จัดทำคู่มือการวิเคราะห์ด้านคุณภาพน้ำ ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านคุณภาพน้ำ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) ส่วนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาด้านอุทกวิทยา กำหนดกฎเกณฑ์ทางอุทกวิทยาของลุ่มน้ำต่างๆ งานออกแบบทางอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ พยากรณ์ด้านอุทกวิทยาจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ทางด้านอุทกวิทยาให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดวิชาการ และบริการข้อมูลอุทกวิทยา ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(5) ส่วนแผนงานและประเมินผล  มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภายในสำนัก รวบรวมแผนงานโครงการงบประมาณของสำนัก การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย