จากการปฏิรูประบบราชการเมื่อปีพ.ศ. 2545 ได้นำไปสู่การจัดตั้งกรมทรัพยากรน้ำ

ซึ่งมีภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างครบวงจรรวมทั้ง

การศึกษา วิจัย พัฒนา การกำหนดมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ได้ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าวรวมทั้ง

การจัดทำแผนที่อุทกวิทยาการวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพน้ำในภาพรวม

โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมต่าง ๆ คือกรมชลประทาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

กรมพัฒนาที่ดิน และกรมโยธาธิการ

 

อำนาจหน้าที่

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิจัยด้านอุทกวิทยา และจัดทำแผนที่อุทกวิทยา

(ข) ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(ค) วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพน้ำในภาพรวม วางแผน พัฒนาทดสอบวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(ง) วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ด้านอุทกวิทยา

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย