สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ซอย 34 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 271 6000

แผนที่แสดงที่ตั้งกรมทรัพยากรน้ำ

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
นายการุณย์ เปรมวุติ ผอ.สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 0 2271 6000 ต่อ 6188 0 2298 6615
-ว่าง- ผชช.ด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ 0 2271 6000 ต่อ 6831 0 2298 6614
นางอำไพ ณะนวล ผอ.ส่วนอำนวยการ 0 2271 6000 ต่อ 6834 0 2298 6615
นายอภัยฑูรย์ สุวรรณชูจิตร ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ 0 2271 6000 ต่อ 6827 0 2298 6614
นางสาวโสภา นพศิริ ผอ.ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 0 2526 8745 0 2526 8745
นางวาสนา ร้อยอำแพง ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา 0 2271 6000 ต่อ 6814 0 2298 6614
นางสาวดวงใจ ศรีธวัชชัย ผอ.ส่วนแผนงานและประเมินผล 0 2271 6000 ต่อ 6826 0 2298 6615