โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำรวจพื้นที่โครงการสร้างฝายที่บ้านสาละวะและบ้านไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำรับผิดชอบ


ด้านสาธารณูปโภค : น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ด้านสาธารณูปโภค : น้ำเพื่อการเกษตร

**ขอขอบคุณ : ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ คลิป เสียง
และภาพประกอบจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง