บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) วิชา การบริการเชิงนิเวศ (Watershed Ecosystems Services)

สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ
ได้รับความอนุเคราะห์หลักสูตร โดย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) การระงับข้อพิพาททางเลือกและการไกล่เกลี่ยแบบเน้นความต้องการที่แท้จริง

บทเรียนออนไลน์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม

หัวข้อที่ 1 การระงับข้อพิพาททางเลือก
หัวข้อที่ 2 การเจรจาไกล่เกลี่ยแบบเน้นความต้องการที่แท้จริง
หัวข้อที่ 3 การเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความ

สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับความอนุเคราะห์หลักสูตร
โดย นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ วิทยากรจากศาลอุทธรณ์ สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม