วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) และเจ้าหน้าที่ สสป. ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการคัดเลือกพื้นที่นำร่องและแผนงานโครงการ Urban Resilience Building and Nature (ระยะเตรียมการ) ผ่านระบบ Zoom พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงการขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เพื่อคัดเลือกพื้นที่นำร่องโครงการฯ ซึ่งใช้เกณฑ์ในการประเมินจากข้อมูลการเกิดภัยพิบัติ แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติ และข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งร่วมกันพิจารณาแผนงานโครงการที่จะต้องดำเนินการต่อไปด้วย ที่ประชุมมีวาระในการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการจากพื้นที่ 8 แห่ง คือ เชียงราย นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา สมุทรปราการ ขอนแก่น นครสวรรค์ และปัตตานี โดยได้กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ด้วยการเป็นที่ที่เสี่ยงภัยจากน้ำ การมีข้อมูลภูมิอากาศ และเป็นพื้นที่ที่เป็นเมือง ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำมีข้อคิดเห็นว่า ควรจัดกลุ่มพื้นที่ก่อนการเลือกพื้นที่ เช่น แยกเป็นพื้นที่น้ำจืด/พื้นที่น้ำเค็ม มิเช่นนั้น สมุทรปราการ ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการบริหารจัดการท้ายน้ำจะไม่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้จำแนกพื้นที่ก่อนการเลือกพื้นที่ดำเนินการตามที่กรมทรัพยากรน้ำเสนอ

ภาพบรรยากาศ