บุคลากรสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) กรมทรัพยากรน้ำ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
โดยเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณถนนเข้า – ออกหมู่บ้านพิบูลวัฒนา และถนนบริเวณโดยรอบกรมทรัพยากรน้ำ