วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) ร่วมประชุมความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานของอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล การประชุมนี้ ประธานได้มอบนโยบายการต่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงฯ นำไปปฏิบัติ โดยให้ทุกหน่วยงานทำปฏิทินแผนงานด้านภารกิจระหว่างประเทศและขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องเตรียมการ พร้อมรายละเอียดเรื่องระดับของผู้ที่เข้าประชุม ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับกรมทรัพยากรน้ำให้เตรียมการเรื่อง Ramsar Convention และ ส่งบุคลากรมาช่วยงานการจัดการประชุม Thailand Climate Action Conference: TCAC ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นด้วย

ภาพบรรยากาศ