สสป. ร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ. กาญจนบุรี

----------

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) ร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งได้จัดขึ้นโดยศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุม ศธจ.กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 17 หน่วยงาน เพื่อพิจารณารายละเอียดของแผนปฏิบัติการของแต่ละกรมที่จะเข้าร่วมดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2565 -2566 ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักส่งเสริมและประสานมวลชนได้เสนอรายละเอียดโครงการ 3 ด้านคือ 1. โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้านทัศนคติ มีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตสำนึกรักท้องถิ่น 2. โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ มีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และมีแนวทางในการประกอบอาชีพ และ 3. โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะทำงานจะสรุปการทำงานในภาพรวมเพื่อเสนอในที่ประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 อีกครั้ง

ภาพบรรยากาศ