วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำ ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด (SCG) พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) ผู้แทนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ นายสุขธวัช พัทวรากร ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล และเจ้าหน้าที่บริษัท SCG เพื่อพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็น ในประเด็น 1. ขอบเขตและแนวทางการขับเคลื่อนบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่าง 2 หน่วยงาน 2. แนวทางการดําเนินงานตามบันทึกความเข้าใจฯ พร้อมด้วยการนำเสนอ ตัวอย่างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในความเห็นของ บริษัท SCG และกรมทรัพยากรน้ำ โดยผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงาน