วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาเม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 ร่วมกับ บริษัท เค.เอส.ริชเชส. จำกัด (ผู้รับจ้าง) บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด (พันธมิตรสนับสนุนงานโครงการฯ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สสป. กรมทรัพยากรน้ำ และผ่านระบบ Zoom เพื่อรับทราบจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Clip/ ภาพถ่าย และร่วมกันให้ความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินการประกวด การประชาสัมพันธ์โครงการ การนำเสนอนิทรรศการออนไลน์ และการจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์

ภาพบรรยากาศ