วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค (คณะที่ 4 : คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งระบบ) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมีนายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม การประชุมนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งระบบ และร่วมกันพิจารณาการทบทวนการปรับปรุงการประมาณราคาและเร่งรัดขอสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดหาแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบุรี โดยกรมชลประทาน และการจัดหาแหล่งน้ำใต้ดิน โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ภาพบรรยากาศ