วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) พร้อมด้วย นางสาวสุจิตรา รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฃคณะทำงานจัดทำคูมือขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2565 จัดโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงานย่อยทั้ง 6 คณะ ได้แก่ 1. คณะทำงานย่อยจัดทำคู่มือการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์น้ำบาดาลระดับลึกและระดับตื้น 2. คณะทำงานย่อยจัดทำคูู่มือการดูแลบำรุงรักษาระบบประปาภูเขา และฝายต้นน้ำ 3. คณะทำงานย่อยจัดทำคูู่มือการดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ 4. คณะทำงานย่อยจัดทำคู่มือการดูแลบำรุงรักษาฝายทดน้ำ ประตูระบายน้ำ และอ่างเก็บน้ำ 5. คณะทำงานย่อยจัดทำคู่มือการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 6. คณะทำงานย่อยจัดทำคู่มือการขึ้นทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก โดย ผชช. สสป. เป็นประธานคณะทำงานคณะที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 80 ผลการจัดทำคู่มือทั้ง 6 คณะนี้จะนำเสนอที่ประชุม กนช. ในเดือนกันยายน 2565 เพื่อใช้เป็นคู่มือมาตรฐานต่อไป

ภาพบรรยากาศ