***ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2565***

>>> แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ ของกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2565
 <<<

>>> แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2565
 <<<