วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเตรียมการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1) ณ ห้องประชุม สสป. โครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในกรมทรัพยากรน้ำ และเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำเรื่องการใช้น้ำตามหลักวิชาการ การประชุมในครั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ โดยจะมีการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ณ กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ สสป. ดำเนินการแบ่งกลุ่มเพื่อประสานติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

ภาพบรรยากาศ