วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้อำนวยการศูนย์พื้นที่ชุ่มน้ำเอเชีย แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และ Associate Professor Shimpei Iwasaki, Fukuoka Woman's University, Department of Environmental Science, Laboratory of Environmental Life Science ในฐานะ President of RAMSAR Center Japan การประชุมนี้ ประกอบด้วยประเด็นความร่วมมือทางวิชาการด้านพื้นที่ชุ่มน้ำ ด้วยการที่ ศูนย์พื้นที่ชุ่มน้ำเอเชียแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล จะเชิญกรมทรัพยากรน้ำเป็นภาคีในการร่วมมือด้านวิชาการ การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมทางวิชาการที่ศูนย์พื้นที่ชุ่มน้ำเอเชียจะจัดขึ้นในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กรมทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ ยังได้เสนอขอให้กรมทรัพยากรน้ำในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ให้ความสนับสนุนโครงการ Crab Bank and Crab Fattening ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและส่งเสริมการทำธนาคารปูอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุ่มน้ำชายทะเล ภายใต้เครือข่าย The Bay of Bengal Wetland Partnership ซึ่งมีสมาชิก 8 ประเทศโดยรอบอ่าวเบงกอล โดยเครือข่ายนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

ภาพบรรยากาศ