บุคลากรสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) กรมทรัพยากรน้ำ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
โดยเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณถนนเข้า – ออกหมู่บ้านพิบูลวัฒนา และถนนบริเวณโดยรอบกรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) ร่วมประชุมความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานของอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล การประชุมนี้ ประธานได้มอบนโยบายการต่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงฯ นำไปปฏิบัติ โดยให้ทุกหน่วยงานทำปฏิทินแผนงานด้านภารกิจระหว่างประเทศและขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องเตรียมการ พร้อมรายละเอียดเรื่องระดับของผู้ที่เข้าประชุม ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับกรมทรัพยากรน้ำให้เตรียมการเรื่อง Ramsar Convention และ ส่งบุคลากรมาช่วยงานการจัดการประชุม Thailand Climate Action Conference: TCAC ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นด้วย

ภาพบรรยากาศ

 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำ ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด (SCG) พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) ผู้แทนสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ นายสุขธวัช พัทวรากร ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล และเจ้าหน้าที่บริษัท SCG เพื่อพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็น ในประเด็น 1. ขอบเขตและแนวทางการขับเคลื่อนบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่าง 2 หน่วยงาน 2. แนวทางการดําเนินงานตามบันทึกความเข้าใจฯ พร้อมด้วยการนำเสนอ ตัวอย่างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในความเห็นของ บริษัท SCG และกรมทรัพยากรน้ำ โดยผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงาน
 
 
 
 

สสป. ร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ. กาญจนบุรี

----------

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) ร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งได้จัดขึ้นโดยศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุม ศธจ.กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 17 หน่วยงาน เพื่อพิจารณารายละเอียดของแผนปฏิบัติการของแต่ละกรมที่จะเข้าร่วมดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2565 -2566 ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักส่งเสริมและประสานมวลชนได้เสนอรายละเอียดโครงการ 3 ด้านคือ 1. โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้านทัศนคติ มีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตสำนึกรักท้องถิ่น 2. โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ มีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และมีแนวทางในการประกอบอาชีพ และ 3. โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะทำงานจะสรุปการทำงานในภาพรวมเพื่อเสนอในที่ประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 อีกครั้ง

ภาพบรรยากาศ

 

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (สสป.) เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาเม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 ร่วมกับ บริษัท เค.เอส.ริชเชส. จำกัด (ผู้รับจ้าง) บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด (พันธมิตรสนับสนุนงานโครงการฯ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สสป. กรมทรัพยากรน้ำ และผ่านระบบ Zoom เพื่อรับทราบจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Clip/ ภาพถ่าย และร่วมกันให้ความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินการประกวด การประชาสัมพันธ์โครงการ การนำเสนอนิทรรศการออนไลน์ และการจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์

ภาพบรรยากาศ