ส่วนส่งเสริมและพัฒนา   

               มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน พัฒนา จัดทำหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร วิธีและสื่อในการอบรม ดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรประชาชน ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดทางวิชาการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร

นายพงษ์พันธุ์  สุรินทร์ 

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนา


นางสาวรัชฎาพร  สุวรรณลาภ  

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ


นางสาวนาทวรรณ  ริมผดี  

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ


นางสาวชุมนุมพร  มงคล  

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ


นางศศิพิมพ์  ใต้ชัยภูมิ  

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ


  นางสาวบุณยาพร  กิตติสุนทโรภาศ 

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ


นางสาวสาริศา พรหมพจนารจ 

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ


นายภวดล  บุญรอด 

เจ้าพนักงานธุรการ