ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

               มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดแนวทาง วิธีการดำเนินการประสานงานบริหารจัดการลุ่มน้ำ วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท  ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชน รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดทางวิชาการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร

นางสาวสุจิตรา  รัตนวงศ์  

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม


นางจิราภรณ์  โนดไธสง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวฤติมา  อร่ามรุ่ง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววิริยา  เอี่ยมวงษา  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


  นางสาววจิรา  แก้วขุนทอง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายนิชาภา  เชยะสิทธิ์  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 


นางสาวชาลิสา  พิมพ์สุทธิ์  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน