Print
Category: ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
Hits: 121

ส่วนแผนงานและประเมินผล 

               มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ภายในในสำนัก จัดทำแผนงานโครงการงบประมาณของสำนัก การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ  สนับสนุนข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร

นายชนาวัชร  อรุณรัตน์  

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล


นางสาววารุณี  ชมเมือง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 นายปิยบุตร  สุวรรณเมธา  

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ


นายวิรัช  ปะวะโค  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพรรณ์นลิน  โภชนสบูรณ์  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป