ส่วนส่งเสริมและพัฒนา   

               มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน พัฒนา จัดทำหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร วิธีและสื่อในการอบรม ดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรประชาชน ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดทางวิชาการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร

นายพงษ์พันธุ์  สุรินทร์ 

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนา


นางสาวรัชฎาพร  สุวรรณลาภ  

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ


นางสาวนาทวรรณ  ริมผดี  

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ


นางสาวชุมนุมพร  มงคล  

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ


นางศศิพิมพ์  ใต้ชัยภูมิ  

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ


  นางสาวบุณยาพร  กิตติสุนทโรภาศ 

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ


นางสาวสาริศา พรหมพจนารจ 

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ


นายภวดล  บุญรอด 

เจ้าพนักงานธุรการ


 

ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

               มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดแนวทาง วิธีการดำเนินการประสานงานบริหารจัดการลุ่มน้ำ วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท  ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชน รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดทางวิชาการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร

นางสาวสุจิตรา  รัตนวงศ์  

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม


นางจิราภรณ์  โนดไธสง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวฤติมา  อร่ามรุ่ง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววิริยา  เอี่ยมวงษา  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายนิชาภา  เชยะสิทธิ์  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวชาลิสา  พิมพ์สุทธิ์  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


 

ส่วนส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำ 

                มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำ และกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำ ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกำหนดกรอบแผนงานมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการลุ่มน้ำ สร้างเครือข่ายองค์การบริหารจัดการลุ่มน้ำให้เกิดความเชื่อมโยงในลุ่มน้ำหลักของประเทศ กำหนดรูปแบบ ควบคุม กำกับ การจัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนประวัติบุคลากรต่าง ๆ ขององค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำ ประสาน ติดตาม ประเมินผล การดำเนินการในการจัดตั้งองค์กรลุ่มน้ำ การดำเนินงานบริหารจัดการลุ่มน้ำของหน่วยงานปฏิบัติ  ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำ (ว่าง)


 นางวลิตา  ชวนขยัน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวณัฏฐา  จันทร์กระจ่าง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 


นายภาณุพงษ์  เงาศรี  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


  นางสวาวกาญน์ธีรา  อรุณรัตน์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายพัทธพล  ยังประยุทธ์  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวจารุนันต์  เชาวนวาที  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


  นางสาวปรัศนี  ใจสะอาด 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสุภาวดี  โสภา 

เจ้าพนักงานธุรการ


 

ส่วนแผนงานและประเมินผล 

               มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ภายในในสำนัก จัดทำแผนงานโครงการงบประมาณของสำนัก การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ  สนับสนุนข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร

นายชนาวัชร  อรุณรัตน์  

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล


นางสาววารุณี  ชมเมือง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 นายปิยบุตร  สุวรรณเมธา  

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ


นายวิรัช  ปะวะโค  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพรรณ์นลิน  โภชนสบูรณ์  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 

ส่วนอำนวยการ 

                มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร

นางสาวเกศนี  ตรีอาภรณ์วงศ์  

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


นางสุคนธรส  รอบคอบ  

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอุเทณี  นนทะการ  

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวฐิติรัตน์  อังคะแสน  

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวมลิสา  สุขจันทร์  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวศรีไพร  เตชแสงธรรม  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป