ส่วนส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำ 

                มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำ และกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำ ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกำหนดกรอบแผนงานมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการลุ่มน้ำ สร้างเครือข่ายองค์การบริหารจัดการลุ่มน้ำให้เกิดความเชื่อมโยงในลุ่มน้ำหลักของประเทศ กำหนดรูปแบบ ควบคุม กำกับ การจัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนประวัติบุคลากรต่าง ๆ ขององค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำ ประสาน ติดตาม ประเมินผล การดำเนินการในการจัดตั้งองค์กรลุ่มน้ำ การดำเนินงานบริหารจัดการลุ่มน้ำของหน่วยงานปฏิบัติ  ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำ (ว่าง)


 นางวลิตา  ชวนขยัน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวณัฏฐา  จันทร์กระจ่าง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 


นายภาณุพงษ์  เงาศรี  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


  นางสวาวกาญน์ธีรา  อรุณรัตน์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายพัทธพล  ยังประยุทธ์  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวจารุนันต์  เชาวนวาที  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


  นางสาวปรัศนี  ใจสะอาด 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสุภาวดี  โสภา 

เจ้าพนักงานธุรการ