ส่วนอำนวยการ 

                มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


บุคลากร

นางสาวเกศนี  ตรีอาภรณ์วงศ์  

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


นางสุคนธรส  รอบคอบ  

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอุเทณี  นนทะการ  

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวฐิติรัตน์  อังคะแสน  

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวมลิสา  สุขจันทร์  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวศรีไพร  เตชแสงธรรม  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป