ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (ว่าง)


นายพิพัฒน์  เรืองงาม  
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน


นางสาวเกศนี  ตรีอาภรณ์วงศ์  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการลุ่มน้ำ (ว่าง)


นางสาวสุจิตรา  รัตนวงศ์  
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม


นายพงษ์พันธุ์  สุรินทร์  
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนา


นายชนาวัชร  อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล