เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายวิวัฒน์ โสเจยยะ และ นายสมนึกสุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเนื่องในวันอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ขบวนเรือจากโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำตามแนวทางศาสตร์พระราชา ภายใต้งาน "จากบ้านแม่ (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) สู่บ้านพ่อ (พระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร" มาถึงบริเวณท่าราชวรดิฐ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 นายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำตามแนวทางศาสตร์พระราชา ภายใต้งาน "จากบ้านแม่ (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) สู่บ้านพ่อ (พระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร" ณ บริเวณท่าน้ำศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา