วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน ประชุมการวางแผนพัฒนาการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมของกรมทรัพยากรน้ำ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน

วันที่ 22 - 24 มกราคม 2561 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 (พื้นที่ภาคเหนือ) ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ