วันที่ 20 กันยายน 2561 กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจและจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ทั้งนี้กำหนดให้แม่น้ำนครชัยศรีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทยเป็นแม่น้ำในการรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมรู้คุณค่า โดยปลูกฝังให้ลูกหลานมีจิตสำนึกดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไป

วันที่ 20 กันยายน 2561 กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจและจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อรวมพลังพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคู คลอง ณ บริเวณโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ หว่านปุ๋ยในนาข้าว และปล่อยปลา ซึ่งมีนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ คณะผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน เด็กและเยาวชน ร่วมงาน

วันที่ 20 กันยายน 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับอำเภอโพธารามจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยใช้พื้นที่แม่น้ำแม่กลองบริเวณตลาดเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีวิถีชีวิตอยู่คู่กับสายน้ำมายาวนานในการจัดงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง