สบป.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จริงเพื่อกำหนดเป็นแนวทางแนวทางในดารจัดทำระบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยอาศัยระบบนิเวศ

Read more