สถานะพื้นที่ชุ่มน้ำโลกและการให้บริการประชาชน (State of the world’s wetlands and their services to people)

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การบริการจากระบบนิเวศที่หลากหลายของพื้นที่ชุ่มน้ำบ่งบอกถึงการเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันผู้จัดทำนโยบายและมีอำนาจในการตัดสินใจยังมีการประเมินคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำต่อธรรมชาติและมนุษยชาติต่ำกว่าความเป็นจริง ความเข้าใจคุณค่าและสถานการณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด โดย Global Wetland Outlook ได้สรุปขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำในปัจจุบัน แนวโน้ม และตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนขั้นตอนที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูคุณลักษณะทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำ ดังนี้ สถานภาพและแนวโน้ม (Status and Trends) ขอบเขต (Extent) ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตหรือขนาดของพื้นที่ชุ่มน้ำโลกมีความถูกต้องมากขึ้น

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ที่จะมาปฏิบัติงานภายใต้ “โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อวางระบบสมดุลของการใช้น้ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

  ท่านสามารถดาวโหลดประกาศผลการคัดเลือกฯ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

Read more

เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 12 อัตรา

การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ที่จะมาปฏิบัติงานภายใต้ “โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อวางระบบสมดุลของการใช้น้ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารอัตราตำแหน่ง และใบสมัครงานได้ด้านล่างนี้

Read more

ทน.ประชุมกรรมการร่วม ทส.ไทย-ญี่ปุ่น

                วันที่ 14 มกราคม 2563 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ณ

Read more