การประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยการประเมินเปรียบเทียบและกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ขององคกรลุมน้ําอยางเปนระบบ (International Workshop on RBO Performance Benchmarking)
ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ (Ramada D’MA Bangkok) และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

กลาวเปดการประชุมโดย
ดร.อภิชาต อนุกูลอําไพ
ที่ปรึกษาอาวุโส NARBO
ผูแทน NARBO
กลาวเปดการประชุมโดย
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
ผูแทนกรมทรัพยากรน้ํา
การปาฐกถาพิเศษ (Keynote Lecture)
โดย Ms. Aida N. Karazhanova
เจาหนาที่จัดการดานเศรษฐกิจ
สวนพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
 (UNESCAP)

การบรรยายหัวขอ Overview of Benchmarking
โดย Mr. Jun Utsunomiya
รองผูอํานวยการกองการตางประเทศ
องคกรน้ําแหงประเทศญี่ปุน (JWA)
การนําเสนอตัวอยาง Benchmarkingในไทย
โดย นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห
ผอ. สวนประสานฯ ลุมน้ํามูลตอนบน
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5
การบรรยายหัวขอ Water Cycle Management
Policy in Japan
โดย Mr. Shinichiro ARIMA
รองผูอํานวยการกองแผนงานทรัพยากรน้ํา
MLIT, Japan
การบรรยายหัวขอ IWRM Guidelines:
Appropriate Applicable Approach
โดย Mr. Akira Nishimura
รองผูอํานวยการกองการตางประเทศ
องคกรน้ําแหงประเทศญี่ปุน (JWA)

การนําเสนอตัวอยาง Benchmarkingในลุมน้ําของตางประเทศ
โดย Mrs. Ivania Aestrianingsih,
JASA TIRTA I 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 27 มิถุนายน 2561

การชี้แจงการปฏิบัติงานกลุม (Workshop Orientation)
โดย Mr. Jun Utsunomiya
รองผูอํานวยการกองการตางประเทศ องคกรน้ําแหงประเทศญี่ปุน (JWA)
และนายเกริกเกียรติ กุมารสิงห
ผูอํานวยการสวนประสานและบริหารจัดการลุมน้ํามูลตอนบน สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5

การปฏิบัติงานกลุ่ม (Workshop)

 พิธีมอบประกาศนียบัตร

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

การศึกษาดูงานโครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา อางเก็บน้ําหนองเจ็ดเสน และวัดไชยวัฒนาราม