การบริหารจัดการองค์กรด้านน้ำ (Managing Water Organizations)

หลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารจัดการองค์กรด้านน้ำ ณ สถาบัน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เน้นกรณีศึกษาขององค์กรที่ให้บริการด้านน้ำอุปโภคบริโภค โดยหลักสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
 1.  หลักการบริหารจัดการองค์กร และยุทธศาสตร์องค์กร
 2.  การปรับปรุงสมรรถนะและกำกับดูแลองค์กรโดยใช้วิธี Benchmarking
 3.  การรวมศูนย์และการกระจายอำนาจองค์กรด้านน้า
 4.  การบริหารจัดการสาธารณูปโภคด้านน้าร่วมระหว่างภาครัฐและชุมชน (Co-management)
 5.  การบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่ (New Public Management)
 หลักการบริหารจัดการองค์กร และยุทธศาสตร์องค์กร

          องค์กรคือ การร่วมมือกันอย่างถาวรของบุคลากรเพื่อจุดประสงค์ที่แน่นอนร่วมกัน องค์กรประกอบด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ องค์ประกอบที่เป็นทางการ

 • การนำองค์กร
 • การประสานงานและการควบคุม
 • โครงสร้างและกระบวนการ
 • การตัดสินใจ
 • การบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
 • การบรรลุเป้าหมายและเป้าประสงค์

          อย่างไรก็ตามองค์กรยังต้องบริหารจัดการ สิ่งที่ไม่เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดในองค์กรได้แก่

 • การเมืองภายในองค์กร
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทัศนคติในการท้างาน
 • ความขัดแย้ง

          ซึ่งปัญหาและความล้มเหลวขององค์กรส่วนใหญ่มักเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเด่นชัดในองค์กร แต่เป็นภาวะที่เกิดแฝงอยู่ในองค์กร เช่น การเมือง ทัศนคติ ความขัดแย้ง

          องค์กรจัดเป็นระบบอย่างหนึ่งที่มีปัจจัยนำเข้า (input) ได้แก่ ทรัพยากรและเครื่องมือต่าง ๆ โดยองค์กรประกอบด้วย ระบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในองค์กร ซึ่ง input จะนำไปสู่ปัจจัยน้าออก (Output) ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายขององค์กร และความพึงพอใจของพนักงานในองค์กร ยุทธศาสตร์ (Strategy) คือ ผลลัพธ์จากการตัดสินใจที่ใช้ในการนำทางองค์กร โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม โครงสร้าง และกระบวนการ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร ในการบรรลุผลตามยุทธศาสตร์องค์กรจำเป็นต้องถามตนเองด้วยคำถาม 3 ข้อ ดังนี้

 1. อะไรคือมูลค่าเพิ่ม (added value) ที่องค์กรต้องการให้แก่ผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน
 2. อะไรคือวัตถุประสงค์ (ที่วัดได้ และมีกำหนดเวลาที่แน่นอน) ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าเพิ่มนี้
 3. องค์กรจะประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างไร

          สำหรับหน่วยราชการสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ว่าทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร จะนำมาใช้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ได้อย่างไร ยุทธศาสตร์มีความสำคัญต่อองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น หน่วยราชการ เนื่องจากยุทธศาสตร์ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่เนื้องานที่ส่งออกไปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และทำให้องค์กรใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้มีการสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าองค์กรที่มีการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นอย่างดีในการให้บริการด้านน้ำ มีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าองค์กรที่มีกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์น้อยกว่า

แผนยุทธศาสตร์ควรจะสามารถตอบคำถาม 3 คำถามดังต่อไปนี้ได้
 1. องค์กรต้องการจะเป็นอย่างไรในอนาคตระยะยาว
 2. ตอนนี้ สถานะขององค์กรเป็นอย่างไร และอยู่ในสถานะใด
 3. อะไรคือแผนปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์ที่จำเป็น ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่จุดที่ต้องการจะเป็น
โดยองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์มีดังนี้