(Final Report) การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

                 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นวิกฤตการณ์สำคัญที่ก่อตัวขึ้นและมีผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก นับได้ว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายมนุษยชาติมากที่สุดปัญหาหนึ่งในศัตวรรษที่ 21 นี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเริ่มสังเกตเห็นได้ชัดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และเป็นที่คาดกันว่าในอนาคตจะสูงและรวดเร็วกว่าอดีตมาก ทั้งนี้ประเทศไทยตกอยู่ในข่ายที่จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

                  ในปี พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 2015) นำเสนอรายงานการพัฒนาน้ำของโลก ได้สรุปว่าปัจจุบันโลกของเรานั้นมีการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนโดยมีความต้องการน้ำมากขึ้น ประชากรในโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 80 ล้านคนต่อปี (USCB, 2012) และจะทำให้ประชากรในปี ค.ศ. 2050 สูงขึ้นเป็น 9,100 ล้านคน (UNDESA, 2013) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก (gross domestic product, GDP) เพิ่มขึ้น 3.5% ต่อปี จาก ค.ศ. 1960 ถึงปี 2012 (World Economics, 2014) ปัจจัยด้านการเติบโตของประชากร การขยายตัวของเมืองและการพัฒนาอุตสหกรรม การบริโภคที่มากขึ้น เหล่านี้ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ำมากขึ้น (WWDR, 2015) ในปี ค.ศ. 2030 มีการคาดการณ์ว่าโลกจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำประมาณ 40%


เอกสารดาวโหลด