สบป.จัดประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยอาศัยระบบนิเวศ