การประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไทย-เยอรมนี

เมื่อวันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 นายพงศ์บุณย์ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้เดินทางไปประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ในการนี้ คณะผู้แทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยกับผู้แทนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งรัฐบาวาเรีย และประชุมเจรจาความร่วมมือกับผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) เกี่ยวกับการนำแนวคิดเรื่องการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (Ecosystem-based Adaptation: EbA) ไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของไทย รวมทั้งศึกษาตัวอย่างการปรับปรุงลำน้ำให้มีลักษณะเป็นธรรมชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับน้ำบริเวณแม่น้้ำอีซาร์ (Isar) แม่น้ำดานูบ (Danube) และแม่น้ำไรน์ (Rhine) ในประเทศเยอรมนี