ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร              วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความยากจน อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในทุกพื้นที่ทั่วโลก วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากยังไม่มีการดำเนินการเพื่อหยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศอย่างกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ในระดับหลายร้อยล้านเฮกตาร์หรือนับพันล้านไร่ทั่วโลก

Read more

The 25 th UNESCO-IHP Regional Steering Committee Meeting for Southeast Asia and the Pacific

       คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน หรือ Regional Steering Committee: RSC ได้ดำเนินภารกิจด้านอุทกวิทยามาเป็นเวลา 25 ปี ในฐานะกลไกสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนและการหาลือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ด้านน้ำ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก การประชุม IHP RSC SEAP ครั้งที่ 25 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 12

Read more