การสัมมนาออนไลน์ : มุมมองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลระหว่างอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ (Perspectives from CA and NL on Groundwater Management)

         สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับฟังการสัมมนาออนไลน์ (webinar) ในหัวข้อ มุมมองการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาลจากสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Perspectives from CA and NL on Groundwater Management) ซึ่งจัดขึ้นโดย สถานกงสุลใหญ่แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำนครซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ ๑๒

Read more

Water and Climate Change

น้ำกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Water and Climate Change) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร           การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนคุกคามต่อสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงน้ำและสุขาภิบาลของประชากรหลายหมื่นล้านคนทั่วโลก โดยการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เพิ่มความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ในสภาวะตึงเครียดอย่างหนักในหลายภูมิภาค ความมั่นคงด้านอาหาร สุขอนามัย การตั้งถิ่นฐานของเมืองและชนบท การผลิตพลังงาน การพัฒนาอุตสาหกรรม

Read more

ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร              วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความยากจน อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในทุกพื้นที่ทั่วโลก วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากยังไม่มีการดำเนินการเพื่อหยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศอย่างกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ในระดับหลายร้อยล้านเฮกตาร์หรือนับพันล้านไร่ทั่วโลก

Read more

Water Resources Development and Management

      วันที่ 16 สิงหาคม – 6 กันยายน 2561 ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย นายอนันต์ เพ็ชรหนู ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 และนางสาวจินตนา ศิวเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Read more