อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนด ประสานงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย