อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ ดูแล รักษาความสะอาด ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม ตลอดจนควบคุมการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบการใช้อาคารสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาการใช้รถยนต์ของทางราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การคว่บคุมพนักงานขับรถยนต์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย