Print
Category: ส่วนพัสดุ
Hits: 506

อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซ้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การยืม การควบคุม  การจำหน่ายพัสดุ การจัดทำสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง การบริหารสัญญา ตรวจสอบจัดทำเอกสารสำคัญประกอบการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกรายการใบสั่งซื้อ Purchase Order:PO ในระบบ GF-MIS การจัดทำทะเบียนบัญชีควบคุมพัสดุ การจัดทำรายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบพัสดุประจำปี การซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ การให้คำปรึกษา ข้อเสนอการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย