Print
Category: ส่วนคลัง
Hits: 745

อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) การจัดการเงิน ควบคุม การรับเงิน เบิกจ่ายแต่ละประเภท เก็บรักษาเงิน จัดทำฎีกา เบิกเงิน งานด้านเงินบำเหน็จบำนาญ ควบคุมตรวจสอบจัดทำบัญชีและทะเบียนตามระเบียบราชการ ตรวจสอบใบสำคัญและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน จัดทำรายงานฐานะการเงิน การอนุมัติเงินประจำงวด การโอนเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดรายการงบประมาณ การขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานกองทุนและสวัสดิการ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย