อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปประเด็นสำคัญของเอกสารก่อนที่จะนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งทำหน้าที่เลขานุการอธิบดี รองอธิบดี ร่างหนังสือโต้ตอบและเตรียมการเรื่องการประชุม ดูแลอุปกรณ์การประชุม ติดต่อประสานงาน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย