อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานสารบรรณ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานเอกสารของกรม ทำหน้าที่ลงทะเบียน ควบคุมทะเบียน รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก งานแจกจ่ายเอกสาร งานค้นหาเอกสาร ติดตาม จัดเก็บ ทำลายเอกสาร งานรับ-ส่งไปรษณีย์ โทรสาร ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย