Print
Category: Uncategorised
Hits: 745

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

(ข) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม

(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะของกรม 

(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการและงานประสานราชการของกรม 

(จ) ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม 

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย