อำนาจหน้าที่

 

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการอื่น ที่มิได้แยกให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

 

(ข) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม

 

(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะของกรม

 

(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการและงานประสานราชการของกรม

 

(จ) ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม

 

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย