Print

นายนิทัศน์  สุดดีพงษ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

 

นายพงศ์พัฒน์  เสมอคำ
ผู้ตรวจราชการกรม

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุสุมา แกล้วทนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการสำนักผู้ตรวจราชการ

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวแพรวพรรณ พรหมเจริญ
นิติกรปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการสำนักผู้ตรวจราชการอีกหน้าที่หนึ่ง

นายธนศักดิ์ เดชะอนิวรรตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววัลยา พงษ์ไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธนะชัย เย็นใจ
นิติกร

นางสาวพัชรี โพธิ์สัย
นิติกร

นางสาวธัชยนันท์ เสริมสกุลวัฒน์
นิติกร

นางสาวศุภักษร ลิ้มอ่อง
นิติกร

นายพิชญวุฒิ หนูเจียม
นิติกร