นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวกิ่งแก้ว พงศ์พฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรพรรณ ไทรแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธนศักดิ์ เดชะอนิวรรตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววัลยา พงษ์ไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ว่าง
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวแพรวพรรณ พรหมเจริญ
นิติกรปฏิบัติการ

นายธนะชัย เย็นใจ
นิติกร

นางสาวพัชรี โพธิ์สัย
นิติกร

นางสาวธัชยนันท์ เสริมสกุลวัฒน์
นิติกร

นางสาวศุภักษร ลิ้มอ่อง
นิติกร

นายพิชญวุฒิ หนูเจียม
นิติกร