วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 นายเถลิงศักดิ์  เพ็ชรสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) และได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีจ่อย พร้อมระบบกระจายน้ำ ณ บ้านสีถาน ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นของกรมทรัพยากรน้ำ โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีความจุเก็บกักน้ำ 2.3072 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 2,156 ไร่ ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 193 ครัวเรือน ในการนี้มีนายชูชาติ  นารอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 และนายพงศ์พัฒน์  เสมอคำ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมลงพื้นที่ด้วย