วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปัถวี (สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นของกรมทรัพยากรน้ำ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน 100% ผลการเบิกจ่าย 100% โดยโครงการฯ มีความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 0.096 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่เพาะปลูกได้ประโยชน์ 15 ไร่ ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 200 ครัวเรือน ในการนี้มีนายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 และนายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมลงพื้นที่ด้วย