วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 -12.00 น. ผต.ทส. (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 11 (มุกดาหาร) พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ  โดยในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ มี นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ ผู้ตรวจราชการกรม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผต. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom cloud meeting) นายโภคิน ช้ำเกตุ ผอ.สพฟ. แทน ผอ.สทภ.11 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร