วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 -16.30 น. ผต.ทส. (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 13 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 และ 5 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ โดยในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ มี นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา ผอ.สทภ.5 เข้าร่วมประชุม ณ สจป.ที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา และนายชูชาติ นารอง ผอ.สทภ.4 นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผต. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล  (Zoom cloud meeting)