วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 -12.00 น. ผต.ทส. (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 11 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ซึ่งในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ มี นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผอ.สทภ.3 เข้าร่วมประชุม  ณ สจป.ที่ 6 จังหวัดนครพนม และนายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ ผู้ตรวจราชการกรม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผต. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom cloud meeting)